Specialiseringsområden

FIRS har prioriterat

... att arbeta med sex specialiseringsområden med tillväxtpotential. Urvalskriterierna är inte homogena, utan har skett på basis av olika bakgrund och insatslogik, av vikt har varit att det finns en grund i kluster i det befintliga näringslivet i Skåne, koppling till framträdande forskningsmiljöer, samt en framtidspotential till internationell konkurrenskraft och att lösa samhällsutmaningar. 

Specialiseringsområden

Tillverkningsindustrin står för uppåt en fjärdedel av det skånska förädlingsvärdet, för en stor andel av exporten och, trots pågående automatisering och robotisering, för ett stort antal anställda i Skåne. Den avancerade tillverkningsindustrin är en del av tillverkningsindustrin som har högre grad av värdeförädling och ett högre kunskapsinnehåll i de produkter som produceras.

Avancerade material och tillverkningsindustri är ett skånskt styrkeområde som spänner över flera olika delbranscher, med specifika styrkor, specialisering och koncentration av företag inom förpackning, kyla- och ventilationsteknik, kemi, plast och gummi. Dessa är högproduktiva och driver innovation. Speciellt kylteknik och förpackningsindustrin tillhör Skånes mest framträdande innovativa delbranscher och här finns också starka kopplingar till Skånes livsmedelsindustri. Kemibranschen i Skåne har en starkare sysselsättnings- och produktivitetstillväxt än i övriga delar av Sverige.

Globalt kända företag inkluderar Tetra Pak, Alfa Laval, Perstorp, Kemira, Akzo Nobel, ÅR Carton, Ecolean, SWEP International, Höganäs, Lindab.

FIRS verkar för:

• Att genom kunskapsuppbyggnad och spridning stärka konkurrenskraften med hjälp av automatisering, tjänstefiering och robotisering.

• Att stärka kunskapen kring hållbar produktion för att främja industrins värdeskapande och konkurrenskraft genom ökad resurseffektivitet, hållbar produktion och cirkulära affärsmodeller.

• Kunskapsuppbyggnad och -spridning kring utveckling och förbättring av produktionsmaterial, och dess bearbetning för stärkt konkurrenskraft och möjlighet till resurseffektivare produktion.

• Etablering av testbäddar, utvecklingsmiljöer och stärka forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen och speciellt tillgängligheten för små och medelstora företag.

ESS och Max IV är två världsunika forskningsanläggningar som har potential att lyfta stora delar av svensk och internationell forskning och därmed skapa ett internationellt intresse, ökad attraktivitet och leda till ett inflöde av kompetenser till Sverige och regionen. Värdskapet ger unika möjligheter, men ställer också stora krav på regional och nationell kraftsamling för att fullt ut realisera potentialen.

Parterna i Skåne kommer att aktivt samverka för att säkra ett gott regionalt värdskap med nationellt ansvarstagande som i samverkan med andra parter bidrar till framväxten av ett nationellt och internationellt innovationssystem runt anläggningarna.

Genom strategisk samverkan vill FIRS främja:

  • Utvecklingen i närområdet och bidra till att Science Village växer till en globalt ledande forsknings- och innovationsarena.
  • Samarbete för att attrahera globala företag och innovationsaktörer.
  • Samling kring ett fåtal tematiska fokus, både baserat på starka forskningsområden och Skånes specialiseringsområden.
  • Effektiv tillgång till ESS och Max IV, till exempel genom mötesplattformar som MAX-ESS Industry Arena och utveckling av instegsmiljöer och supportinfrastruktur.

En betydande del av allt livsmedel som produceras i Sverige kommer från Skåne. I regionen finns starka tillgångar inom hela livsmedelssystemet från primärproduktion, via förädling och förpackning, till handels- och konsumentled samt ett välutvecklat innovationssystem. Det finns en unik koncentration av livsmedelsrelaterad forskning och utbildning och sedan länge goda samarbeten mellan lärosäten, näringsliv och samhälle. I Skåne finns ledande livsmedelsföretag som Orkla food, Lantmännen, the Absolut company, IKEA, Bergendahlsgruppen, Tetra Pak, Scan Ugglarps, Skånemejerier, Pågen AAK, Lyckeby Culinar, Nordic sugar, Kiviks musteri.

Den omvandling som sker i livsmedelssystemet globalt kräver flervetenskapliga ansatser och samverkan. Området står inför flera typer av förändrade konsumtionsmönster inom exempelvis etiska och hållbara livsmedel och förpackningar, växtbaserade produkter, hälsofrämjande mat och dryck, nya distributionsformer och upplevelser. Här har vi i Skåne unika förutsättningar att tillvarata innovationsmöjligheter som svarar mot denna omvandling.

FIRS verkar på livsmedelsområdet för:

• Fler strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt samt god tillgång till pilotfaciliteter, testbäddar och samverkansarenor.

• Stärkt inkubation och acceleration för startups med fokus på tillväxtbolag med hög skalbarhet.

• Att Skånes livsmedelssystem är i framkant vad gäller hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i offentlig och privat verksamhet

FIRS har genom innovationsstrategin en överenskommelse om att samverka för hållbar tillväxt i Skåne. Som ett led i detta arbete har FIRS styrelse utsett arbetsgrupper – med uppdrag att implementera strategin genom agendor. Läs mer om planerade och pågående insatser inom specialiseringsområdet Livsmedel här:

Livsmedel - Agenda 2021

Allt fler länder och regioner går mot ett ökat systemtänkande vad gäller hälso- och sjukvård, där ambitionen är att arbeta med hela hälsokedjan från hälsofrämjande insatser via prevention till diagnostik och behandling.

Life science sektorn är inne i en förändring som dels omfattar ett närmande till tech och stordata, dels ett allt större fokus på prevention.

Life science i Skåne är välkänd internationellt och står för 16 procent av svensk life science. Lägger man till Köpenhamnsområdet finns det över 50 000 anställda, vilket gör Greater Copenhagen till Nordeuropas största arbetsmarknad inom life science.

Vid lärosätena i Skåne är hälsa och medicin ledande områden. Detta tillför välutbildad arbetskraft och ny kunskap till innovationsmiljön vilket har gjort Skåne till en attraktiv plats för lokalisering. Likaså har hälso- och sjukvården, särskilt Skånes universitetssjukhus och den kliniska forskning som bedrivs, ett avgörande värde för life science-sektorns utveckling i Skåne.

För life science och hälsa är produktutveckling, forskning, omsorg samt hälso- och sjukvård beroende av varandra. Delar av den potential som finns för hälso- och välfärdsinnovationer kräver systemlösningar där offentlig sektor och näringsliv samverkar, testar och skalar upp, inte sällan tillsammans med universitet och civilsamhället.

FIRS verkar för att:

• Utveckling av forsknings- och innovationsmiljöer som lockar kapital, kompetens och driver innovation i olika miljöer. Speciellt viktigt är fler testbäddar och möjligheter till klinisk prövning.

• Ökad kommersialisering av forskning.

• Stärkt och fördjupad samverkan mellan omsorg, hälso- och sjukvården i Skåne (särskilt avseende Skånes universitetssjukhus), akademi, kommuner, näringsliv och främjaraktörer.

• Att främja internationalisering i såväl Öresundsregionen som Europa och globalt.

FIRS har genom innovationsstrategin en överenskommelse om att samverka för hållbar tillväxt i Skåne. Som ett led i detta arbete har FIRS styrelse utsett arbetsgrupper – med uppdrag att implementera strategin genom agendor. Läs mer om planerade och pågående insatser inom specialiseringsområdet Life science & hälsa här:

Life science & hälsa - Agenda 2021

Smarta hållbara städer grundar sig på en kombination av styrkor, inom flera näringslivsområden och samhällsutmaningar. Inte minst är det ett område där Skånes större städer tydligt uttryckt ambitionen att innovera tillsammans med näringsliv, akademi och civilsamhälle. I Malmö, Lund och Helsingborg görs detta bl.a. i form av innovationsplattformarna M21 respektive, Future by Lund samt framtidssatsningen H22.

Mycket av den potential som finns för innovationer i stadsmiljö kräver systemlösningar där offentlig sektor och näringsliv samverkar, testar och skalar upp, inte sällan tillsammans med universitet och civilsamhälle. Sådana systemlösningar, baserade på till exempel social innovation, är viktiga för smarta hållbara städer, men även enskilda företags innovationer och offentlig sektors köpkraft kan driva en sammantaget stark utveckling på området.

Sett till näringsliv vilar området framförallt på några av Skånes stora branscher, energi och värme, bygg, fastighet, vatten, avfall och återvinning samt IT. Ledande företag är E.On, Schneider, Alfa Laval, Axis, Peab, VA SYD.

Hos lärosäten i Skåne finns för området viktiga forskningsstyrkor inom exempelvis klimatmiljö, förnybar energi och drivmedel, Internet of things samt vatten och återvinning. Dessutom lyfter lärosätena hållbar stadsutveckling som ett strategiskt viktigt område att vidareutveckla.

FIRS verkar för:

• Att nyttja kraften i Skånes nytänkande städer och attrahera företag genom att initiera och facilitera testytor där företag av olika storlek kan utveckla lösningar i verkliga livsmiljöer.

• Att främja innovativ upphandling och stadsbyggnadsprocesser med hög grad av innovation och hållbarhet.

• Att koordinera och stärka den samlade kommunikationen kring vad som händer på området hos kommuner, näringsliv och vid lärosäten och forskningsinstitut i Skåne.

 

Smarta hållbara städer - Agenda 2022

I Skåne finns ett brett spektrum av företag som säljer digitala hård- och mjukvarulösningar, så kallade tech-företag. Här finns såväl ledande globala bolag som uppmärksammade start-ups. Verksamheterna sträcker sig från hårdvara och nätverkslösningar, via sensorer och Internet of things, till olika former av digitala applikationer och konsulttjänster.

I regionen finns ett avancerat tekniskt kunnande inom deep tech, som bland annat omfattar artificiell intelligens, Internet of things, 5G, bildigenkänning och Big data. Ett litet men starkt växande segment är datorspel.

I Skåne finns starka utbildningsmiljöer för tech-relaterad kompetens. Tech är vidare det område där flest innovationer genereras i Skåne.

Företagen är i hög grad internationella, men är också viktiga som kunder för underleverantörer och konsulter regionalt. Tillsammans formar de ett dynamiskt kluster och samlar kompetens som även kan driva den pågående digitaliseringen av andra branscher. De större företagen utgör inte sällan grogrund för idéer som sedan spinns ut till nya företag. Detta speglas också i att skånska tech-bolag varit framgångsrika i att attrahera investeringar. Skåne är den fjärde främsta nordiska regionen, efter huvudstäderna, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors vad det gäller att locka investeringar i tech-startups.

I Skåne finns det inom tech särskilt gynnsamma regionala faktorer som influerar sektorns utveckling och att den utvecklar sig starkare än riksgenomsnittet, både vad det gäller sysselsättning, förädlingsvärde och produktivitet. Det finns en stor utmaning i att möta näringslivets behov av kompetens.

FIRS verkar för att:

• Stärkta forsknings- och innovationsmiljöer och samverkan med näringslivet, bland annat genom en satsning på AI.

• Positionera Skåne i världen som ett attraktivt kunskapscenter kring tech.

• Att utveckla en hub för digital innovation, som dels sprider digital kunskap i regionen, dels stöttar tech-företag i samverkan inom EU.

FIRS har genom innovationsstrategin en överenskommelse om att samverka för hållbar tillväxt i Skåne. Som ett led i detta arbete har FIRS styrelse utsett arbetsgrupper – med uppdrag att implementera strategin genom agendor. Läs mer om planerade och pågående insatser inom specialiseringsområdet Tech här:

Tech - Agenda 2021