Insatser

FIRS

  • Driver initiativ som stärker utvecklingsförutsättningarna för Skånes innovationssystem.
  • Agerar som en samlande kraft för regionens tillgångar, behov och möjligheter och utgör en strategisk systemisk ledningsfunktion.
  • Är ett forum för samtal mellan näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå där såväl lokala, regionala, nationella och internationella insatser kan samordnas.
  • Strategisk kommunikation, som en samlande röst för för regionens behov.

Olika former av insatser

I mars 2010 kom AstraZenecas besked att lägga ner sin verksamhet i Lund. Allan Larsson, dåvarande styrelseordföranden vid Lunds universitet, fick i uppdrag att se vad som kunde göras. Uppdraget gavs av Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS). Representanter från FIRS-organisationerna under ledning av Allan Larsson, arbetade fram en plan för hur den före detta forskningsanläggningen i Lund skulle kunna bli basen för en bred regional samverkanssatsning inom livsvetenskap. Mats Paulsson, en av grundarna till byggföretaget Peab, tyckte att konceptet med nya mötesarenor i en stark forsknings- och utvecklingsmiljö lät lovande. I början av 2011 initierade han en stiftelse som också lade grunden till att Region Skåne och Lunds universitet kunde etablera verksamheter för forskning och innovation inom medicin och andra livsvetenskaper. Mats Paulsson donerade själv 100 miljoner, som blev en viktig byggsten i uppköpet av lokalerna. På mindre än ett år förenades tanken, viljan och pengarna för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village Science Park var född.

Sony Mobile gjorde en stor personalminskning 2015, som ett svar på detta och för att få till en regional kraftsamling för att stötta mobilklustrets konkurrenskraft,  samlade FIRS nyckelaktörer i en samordningsgrupp som ansvarar för att effektivisera de olika arbetsinsatserna. Svaret inbegrep olika former av stöd till att starta nya verksamheter, öppna upp labb och starten av ett forskningsinstitut. 

FIRS arbetar med strategisk kommunikation och för dialog med nationella myndigheter och regering om angelägna frågor, bl.a. har dåvarande närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltagit i ett FIRS-möte för dialog kring forsknings- och innovationsfrågor.

FIRS aktörer samverkar också inom opinionsbildning och gör olika former av kommunikation i massmedia, t.ex. kring betydelsen av Forskning och Innovation och EU-finansiering för detta; arbete för att reducera fetma; för att betona att klustret kring Tech i Skåne är en nationell fråga.

Inom ramen för FIRS livsmedelsgrupp har det tagits initiativ som har lett till samverkansinitiativet FoodTech Links. Detta center kopplar ihop forskningsmiljöer vid SLU och Lunds Universitet och har en nära interaktion med näringslivet för att bidra till ett utvecklingssprång inom livsmedelssektorn.  Här ingår att stimulera teknikskiften, digitalisering och automatisering med utgångspunkt i tvärdisciplinär och näringslivsnära FOI. Förväntat resultat är stärkt digitalisering och teknikskiften för hållbar tillväxt och ökad produktivitet. 

Skånska aktörer samverkande under många år inom ramen av ett större konsortium för att Skåne skulle bli en del av EU:s stora satsning på förnyelse av livsmedelsindustrin, ”Food KIC”. I första steget lyckades inte detta, men i steg två blev Lunds Universitet inbjudna till att bli en fullvärdig medlem i det vinnande nätverket. 

 

Inom ramen för FIRS samarbete inom ramen för hållbara smarta städer har initiativ och aktiviteter bl.a. lett till att att samverkanscentret för hållbar stadsutveckling Mistra Urban futures kom till och hade en nod i Skåne.

Arbetet har också stöttat tillkomsten av Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, som är den  Sveriges största satsning på forskning och innovation om smarta och hållbara städer.

 

FIRS gruppen ESS, Max IV och Science Village Scandinavia (tidigare smarta material gruppen) arbetar på olika sätt med att ta initiativ för att utveckla innovationssystemet runt storforskningsanläggningarna. 

Gruppen har bl.a. tagit initiativ till SWEbeams, som har samlat aktörer från hela Sverige med intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan – och sammanställt aktörernas strategier, planer, behov och förutsättningar för att nyttja dem.

Arbetet inom gruppen har också bidragit till att nya Nanolabb för forskning och pilottillverkning utvecklas. Samt ett center som stöttar entreprenörer inom avancerad materialteknik, Materials business center.