Främjarsystemet

Främjarsystemet

I Skåne finns ett starkt system som stöttar företag och entreprenörer att utveckla och kommersialisera idéer till innovationer, samt driver olika former av utvecklings- och innovationsprojekt. Nyckelaktörer i detta system är lärosäten, forsknings- och teknikparker, inkubatorer och acceleratorer, forskningsinstitut, och klusterorganisationer, samt i vissa fall kommuner.

(Bildkälla - News Øresund, Malmö, Sweden)

Forsknings- och teknikparker

Ideon Science Park var Nordeuropas första forsknings- och teknikpark, när den startades 1983 i Lund. Ideon är en attraktiv plats med närhet till ledande teknikföretag och forskningsinstitutioner, som lockar globalt ledande tech-bolag. På Ideon finns en bredd av kompetenser inom connectivity, IKT, life science, cleantech, energi, hälsoteknik och smarta material. Ideon erbjuder också olika former av stöd för att stötta företag att växa.

Krinova erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet som till etablerade företag. Krinova är Sveriges största och första inkubator och science park med livsmedel som profilområde. Krinovas uppdrag är att öka nordöstra Skånes och Skånes attraktionskraft och bidra till dess utveckling.

Medeon är en forskningpark med fokus på kunskapsintensiva företag inom life science (läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård). Parken erbjuder kontor och konferensmöjligheter, delaktighet i kompetensnätverk och inkubatorstöd för nyetablerade företag. Medeon ligger centralt placerat i Malmö.

Medicon Village finns forskare, innovatörer, entreprenörer och organisationer från offentlig verksamhet, samt serviceinriktade verksamheter inom exempelvis ekonomi, juridik och marknadsföring, som är verksamma inom life science.

Inkubatorer, acceleratorer och innovationsstöd

Green innovation parkEn innovationshub som drivs av SLU Holding och är lokaliserat på SLU Alnarp. En plats där akademi, industri, näringsliv, studenter och frilansare kan mötas för samarbete, nytänkande och inspiration med fokus på hållbarhet och gröna näringar.

Ideon Innovation är en företagsinkubator, som stöttar startups. De erbjuder stöd genom affärsutvecklare och partners.

Innovation Skåne erbjuder stöd till Region Skånes verksamheter och medarbetare, driver tillväxtprojekt i branscher där Skåne har stark förmåga, samt hjälper entreprenörer och uppstartsbolag i Skåne med affärsrådgivning.

LU Innovation erbjuder studenter och anställda vid Lunds universitet affärsrådgivning och hjälp med patent, finansiering, juridik, licensiering och investering.

Minc sattes upp av Malmö stad 2002, för att stimulera tillväxt och förnyelse i staden. Minc har både inkubator och acceleratorprogram för att stötta nystartföretag.

SLU Holding – del av SLU Alnarp som erbjuder rådgivning, affärsutveckling, kunskap inom patent och avtal samt finansiering för att utveckla forskningsresultat till nya processer, tjänster eller produkter inom gröna näringar.

SmiLe Incubator är en i företagsinkubator som ligger i Medicon Village i Lund, Sweden. Fokus ligger på att stötta entreprenörer och företag i tidiga skeden inom life science att utveckla och kommersialisera sina idéer.

THINK är södra Sveriges första accelerator, ett intensivt tremånaders program för tech startups. Du får under tre månader tillgång till gratis kontorsplats, utbildningar och ett brett nätverk av andra entreprenörer, mentorer, rådgivare och investerare.

Klusterorganisationer

IUC Syd är en medlemsorganisation för industriella företag i Skåne. En icke-vinstdrivande, neutral part med uppgift att stärka tillväxt och konkurrenskraft i medlemsföretagen.

Livsmedelsakademin är en klusterorganisation, som skapar samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle, med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen.

Media Evolution är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation som för samman en bred uppsättning av företag och offentliga aktörer, för att arbete med digital transformation med en utgångspunkt i det digitala och kreativa näringslivet.

Medicon Valley Alliance (MVA) är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation för det dansksvenska life science klustret i Greater Copenhagen, med näringsliv, sjukhus, universitet och offentliga aktörer som medlemmar.

Mobile Heights är en icke-vinstdrivande IKT-klusterorganisation, som främjar innovation och tillväxt genom att koppla ihop näringsliv, akademi och samhälle.

Packbridge är ett näringslivsdrivet nätverk från hela värdekedjan inom förpackningsindustrin som sammanför näringsliv, akademi och samhälle för att främja utveckling av uthålliga och innovativa förpackningslösningar.

Sustainable Business Hub är ett medlemsnätverk som arbetar för att forma morgondagens hållbara samhällen med en plattform för innovation och utveckling av affärer för hållbara lösningar, med tyngdpunkt inom cleantech, energi, vatten och avfall.

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) är ett affärsnära nätverk med medlemsföretag och universitet kopplade till marintekniska verksamheter över hela Sverige med övergripande syfte är att stärka företagen och genera sysselsättning.