Syfte

Syfte

FIRS utgör en systemledningsfunktion för forsknings- och innovationsarbetet i Skåne. Arbetet syftar till att göra fler gemensamma och mer kraftfull satsningar, som är i linje med innovationsstrategin för Skåne och stärker den gemensamma innovationskraften.

FIRS agerar samlande som en strategisk systemisk ledningsfunktion för att stärka regionens förutsättningar. FIRS har uppkommit som ett svar mot en förväntan och tydlig efterfrågan hos regionala nyckelaktörer om ett forum som kan ta ett starkt systemiskt ledarskap med ett proaktivt agerande. FIRS består av högsta ledningsnivån från lärosäten, näringsliv, offentlig sektor samt politik. Regionstyrelsens ordförande har ordförandeskap i FIRS. 

FIRS har existerat sedan 2010 och har utvecklat sin organisering över tid. Organiseringen som alltid varit informell har präglats av en hög grad av personbundenhet i dess vitalitet och framgång. Dock pågår en översyn av organisering och arbetssätt och sammanfaller med den uppdatering som har skett av den regionala innovationsstrategin.

Historik

Ett behov av insatser för kraftsamling inom forskning-och innovation formuleras i någon mån redan när Region Skåne fick ansvar för regional tillväxt. 2006 analyserades förutsättningar till samverkan för att uppnå en konkurrenskraftig kunskaps- och innovationsregion vilket under 2008 enade parterna – Region Skåne, Malmö stad, Malmö högskola, Kristianstad kommun, Högskolan Kristianstad, Lunds kommun, Lunds Universitet, Helsingborgs kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lomma kommun – om ett formaliserat samarbete under namnet Kunskapsregion Skåne.

Under 2009 utvecklades detta genom ett nydanande analysarbete med internationell utblick, i samband med vilket ett Sounding Board bildades. Sounding boardet utgjordes av nyckelparter i det regionala innovationssystemet.

I mars 2010 samlades parterna i Kunskapsregion Skåne och man beslutade sig för att bilda Forsknings-och Innovationsrådet i Skåne – FIRS. I bildandet av FIRS fanns representation från ledningsnivån i Region Skåne, universitet och högskolor, kommuner och näringsliv i regionen, samt Kommunförbundet Skåne.

FIRS arbetade under perioden 2010 till 2016 med framtagandet av en gemensam agenda genom den Internationella innovationsstrategin för Skåne. Arbetet har även omfattat insatser vid ett par stora omställningar i näringslivet. Sounding board fortsatte under samma period att utvecklas till att samla det regionala innovationsstödsystemet i stora tematiska träffar.

Under de senare åren har personerna på ledningsnivå och därmed ledarskapet i FIRS skiftat. Med anledning av skifte på ledningsnivå fanns ett behov av revitalisering och förtydligande av FIRS roll och funktion som systemledningsforum. Vid FIRS sammanträde den 16 juni 2016 antogs ett förslag om förnyelsearbete för att utveckla arbetsformer och vissa former har i viss form formaliserats, bland annat hur ledamöter väljs ut, som t.ex. att näringslivet representeras genom ordförandena från de Skånska klusterorganisationerna.